Voorbeeld huwelijkse voorwaarden algehele gemeenschap van goederen

De voorbeeld huwelijkse voorwaarden hieronder gaan er van uit dat je niet kiest voor een beperkte gemeenschap van goederen maar meteen wilt trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de andere opties weg laat.

Tip: Veel mensen weten niet dat je online de tarieven van notarissen kunt vergelijken. Het opvragen van een offerte is gratis en je bespaart er veel geld mee.

Huwelijkse voorwaarden

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

 1. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
 2. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

 • wij gaan trouwen op (datum huwelijk) in de gemeente (naam gemeente);
 • wij regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van ons huwelijk met de volgende huwelijkse voorwaarden:

Rechtskeuze

Ons huwelijksvermogensregime wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Algehele gemeenschap van goederen

Er zal tussen ons een algehele gemeenschap van goederen bestaan.

De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, al onze goederen, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen, met uitzondering van:

 • goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen;
 • pensioenrechten als bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen.

Goederen en schulden die aan één van ons op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet.

Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de gemeenschap. Buiten de gemeenschap valt hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten de gemeenschap valt, alsmede een vordering tot vergoeding die in de plaats van een eigen goed van één van ons treedt, waaronder begrepen een vordering ter zake van waardevermindering van zulk een goed.

De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle schulden van ieder van ons, met uitzondering van schulden:

 • betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen;
 • uit door één van ons gedane giften, gemaakte bedingen en aangegane omzettingen als bedoeld in artikel 126, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 4.

Bestaat tussen ons een geschil over aan wie van ons beiden een goed toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dat goed als gemeenschapsgoed aangemerkt. Dit vermoeden werkt niet ten nadele van onze schuldeisers.

Wij begrijpen dat, tenzij een uitzondering van toepassing is, op grond van bovenstaande afspraken:

 • de huidige privé goederen van ieder van ons in de gemeenschap van goederen zullen vallen;
 • de goederen die één van ons tijdens het huwelijk erft of geschonken krijgt in de gemeenschap van goederen zullen vallen;
 • de huidige privé schulden van ieder van ons in de gemeenschap van goederen zullen vallen.

Vergoedingsrechten

Optie 1: Indien op grond van een uitsluitingsclausule een vergoedingsrecht ontstaat, dan is dit vergoedingsrecht nominaal (gelijkblijvend) en renteloos zolang het niet is opgeëist.

Optie 2: Indien op grond van een uitsluitingsclausule een vergoedingsrecht ontstaat, dan beloopt dit vergoedingsrecht conform het bepaalde in artikel 1:87 lid 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek een gedeelte van de waarde van het betreffende goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan.

Pensioenverevening

Optie 1: Wij wijken niet af van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben wij over en weer recht op pensioenverevening ten aanzien van de pensioenaanspraken die opgebouwd zijn tussen de huwelijkssluiting en de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.

Optie 2: Wij sluiten de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit. Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed zullen wij over en weer geen recht hebben op pensioenverevening.

Nabestaandenpensioen

Wij willen elkaar begunstigen voor het nabestaandenpensioen indien ons huwelijk eindigt door overlijden.

Optie 1: Indien ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 2: Indien ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 3: Indien ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen mits er uit ons huwelijk geen enkel kind is geboren. Als er uit ons huwelijk wel één of meer kinderen zijn geboren, dan zijn wij dus niet verplicht om hiervan afstand te doen.

Bouw je op dit moment geen pensioen op bij een pensioenfonds? Dan heeft je partner geen recht op nabestaandenpensioen als jij overlijdt. Ook van het pensioen dat je in het verleden hebt opgebouwd gaat geen enkele euro naar je partner! Dit probleem kun je eenvoudig oplossen door een overlijdensrisico verzekering af te sluiten. Welk bedrag zou jij aan je partner willen nalaten? Op deze pagina kun je binnen één minuut de maandelijkse premie berekenen.

Huwelijksgoederenregister

Optie 1: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je huwelijk wordt voltrokken of Den Haag invullen als je in het buitenland trouwt).

Optie 2: Wij geven geen opdracht aan de notaris om een afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld huwelijkse voorwaarden algehele gemeenschap van goederen
klik op de afbeelding voor een pdf

Veelgestelde vragen:

Kun je nog in algehele gemeenschap van goederen trouwen?

De meeste echtparen kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. Maar als je het wilt, kun je nog steeds in algehele gemeenschap van goederen trouwen. Tot 2018 kon dit door elkaar het jawoord te geven. Want de algehele gemeenschap ontstond automatisch door het aangaan van een huwelijk. Sinds 2018 heb je voor een algehele gemeenschap van goederen een notaris nodig omdat je deze keuze moet vastleggen in een notariële akte.

Wat is het voordeel van trouwen in algehele gemeenschap van goederen?

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen omdat je uit principe alles samen wilt delen. Voor sommige stellen lost de algehele gemeenschap een specifiek probleem op. Bijvoorbeeld dat het huis op één naam staat terwijl de ander al 10 jaar mee betaalt aan de kosten. Door te kiezen voor een algehele gemeenschap wordt de ander ook eigenaar van het huis. Meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven