Voorbeeld huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting

De voorbeeld huwelijkse voorwaarden hieronder gaan uit van koude uitsluiting. Dit betekent dat je alles gescheiden houdt en de aanspraak op elkaars vermogen minimaal is. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de andere opties weg laat.

Tip: Veel mensen weten niet dat je online de tarieven van notarissen kunt vergelijken. Het opvragen van een offerte is gratis en je bespaart er veel geld mee.

Huwelijkse voorwaarden

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

  1. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  2. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

  • wij gaan trouwen op (datum huwelijk) in de gemeente (naam gemeente);
  • wij regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van ons huwelijk met de volgende huwelijkse voorwaarden:

Rechtskeuze

Ons huwelijksvermogensregime wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Geen gemeenschap van goederen

Er zal tussen ons geen gemeenschap van goederen bestaan.

Bewijsovereenkomst

Roerende zaken die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf van één van ons worden geacht eigendom te zijn van diegene, behoudens tegenbewijs.

Kleren en lijfsieraden worden geacht eigendom te zijn van degene die deze zaken gebruikt of tot wiens gebruik deze zaken zijn bestemd, behoudens tegenbewijs.

Bestaat tussen ons een geschil over aan wie van beiden een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is, toebehoort en kan geen van ons zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt het goed geacht aan ieder van ons voor de helft toe te behoren.

Optie 1: Wij kiezen er voor om geen beschrijving te maken van de door ieder van ons aan te brengen goederen.

Optie 2: Aan de minuut van deze akte wordt een door ons beiden ondertekende beschrijving vastgehecht waarin de huidige goederen en schulden van ieder van ons zijn vermeld. Het bewijs dat daarop ontbrekende goederen of toekomstige goederen ook privé eigendom zijn, kan met alle middelen worden geleverd.

Kosten van de huishouding

Wij zullen de kosten van de huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit recht.

Overlijdensrisicoverzekering

Tot de kosten van de huishouding behoren niet de premies en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht.

Een belangrijk voordeel van huwelijkse voorwaarden is dat een kruislingse overlijdensrisicoverzekering vrijgesteld is van erfbelasting. Kruislings betekent dat A een verzekering afsluit op het leven van B en dat in spiegelbeeld B een verzekering afsluit op het leven van A. Hebben jullie samen een huis gekocht? Dan is de kans groot dat jullie al een dergelijke polis hebben afgesloten. Hebben jullie nog geen kruislingse verzekering? Hier bereken je binnen één minuut de premie.

Vergoedingsrechten

Indien één van ons ten laste van het vermogen van de ander een goed verkrijgt dat tot zijn of haar eigen vermogen zal behoren, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Indien een schuld ter zake van een tot het eigen vermogen van één van ons behorend goed wordt voldaan of afgelost ten laste van het vermogen van de ander, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Een vergoedingsrecht is direct opeisbaar tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen directe opeisbaarheid verzetten.

Optie 1: Een vergoedingsrecht is nominaal (gelijkblijvend) en renteloos zolang het niet is opgeëist.

Optie 2: Een vergoedingsrecht beloopt een gedeelte van de waarde van het goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan, conform het bepaalde in artikel 1:87 lid 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Pensioenverevening

Optie 1: Wij sluiten de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit. Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed zullen wij over en weer geen recht hebben op pensioenverevening.

Optie 2: Wij wijken niet af van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben wij over en weer recht op pensioenverevening ten aanzien van de pensioenaanspraken die opgebouwd zijn tussen de huwelijkssluiting en de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.

Nabestaandenpensioen

Wij willen elkaar begunstigen voor het nabestaandenpensioen indien ons huwelijk eindigt door overlijden.

Optie 1: Indien ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 2: Indien ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 3: Indien ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen mits er uit ons huwelijk geen enkel kind is geboren. Als er uit ons huwelijk wel één of meer kinderen zijn geboren, dan zijn wij dus niet verplicht om hiervan afstand te doen.

Huwelijksgoederenregister

Optie 1: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je huwelijk wordt voltrokken of Den Haag invullen als je in het buitenland trouwt).

Optie 2: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte, inclusief de aan de minuut van deze akte vastgehechte beschrijving, in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je huwelijk wordt voltrokken of Den Haag invullen als je in het buitenland trouwt).

Optie 3: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte, met uitzondering van de aan de minuut van deze akte vastgehechte beschrijving, in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je huwelijk wordt voltrokken of Den Haag invullen als je in het buitenland trouwt).

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld huwelijkse voorwaarden koude uitsluiting
klik op de afbeelding voor een pdf

Veelgestelde vragen:

Wat zijn standaard huwelijkse voorwaarden?

De eenvoudigste variant voor je huwelijkse voorwaarden is koude uitsluiting. Dit betekent dat je beide vermogens compleet gescheiden houdt. Als je uit elkaar gaat, is de aanspraak op het vermogen van de ander zo klein mogelijk. Meer info.

Wat zijn de nadelen van trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

Het nadeel van huwelijkse voorwaarden is dat je niet weet wat de toekomst gaat brengen. Afspraken die op dit moment duidelijk en eerlijk lijken, kunnen over 10 of 20 jaar heel anders uitpakken. Je weet dus nooit 100% zeker waar je voor tekent. Meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven