Voorbeeld partnerschapsvoorwaarden aanvulling vergoedingsrecht vaststellen

Het voorbeeld hieronder gaat er van uit dat je al partnerschapsvoorwaarden hebt en in aanvulling daarop een vergoedingsrecht wilt vaststellen omdat je samen een huis hebt gekocht met ongelijke inbreng. Bij de opties is het de bedoeling dat je één kiest en de andere weg laat. Een aanvulling kun je regelen bij iedere notaris. Je bent dus niet verplicht om terug te gaan naar de notaris waar je de oorspronkelijke voorwaarden hebt gemaakt.

Tip: Veel mensen weten niet dat je online de tarieven van notarissen kunt vergelijken. Het opvragen van een offerte is gratis en je bespaart er veel geld mee. Vermeld in de omschrijving bij de aanvraag dat het om een aanvulling gaat, zodat je een juiste prijsopgave ontvangt.

Aanvulling partnerschapsvoorwaarden

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

  1. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), geregistreerd als partner;
  2. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), geregistreerd als partner.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

  • wij zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan op (datum partnerschap) in de gemeente (naam gemeente);
  • wij hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van ons geregistreerd partnerschap geregeld met partnerschapsvoorwaarden, ondertekend op (datum ondertekening) bij mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris), waarvan een afschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin de partnerschapsvoorwaarden zijn ingeschreven) onder nummer (registratienummer invullen);
  • op grond van onze partnerschapsvoorwaarden bestaat er tussen ons geen gemeenschap van goederen;
  • wij willen onze partnerschapsvoorwaarden aanvullen met de volgende bepalingen:

Vergoedingsrechten

In onze partnerschapsvoorwaarden zijn wij het volgende overeengekomen: “hier de tekst citeren uit je partnerschapsvoorwaarden over vergoedingsrechten “.

Vaststelling vergoedingsrecht

Wij zijn samen, ieder voor de helft, eigenaar van de woning plaatselijk bekend (adres invullen). Door (naam invullen) is op (datum invullen) een bedrag groot (bedrag invullen) euro ingebracht ten behoeve van (keuze maken:) betaling van de koopprijs / voldoening van de kosten koper / aflossing overbruggingshypotheek / eenmalige extra aflossing op de eigenwoningschuld / verbouwing / groot onderhoud. Omdat (naam invullen) maar voor de helft draagplichtig is voor dit bedrag, komen wij overeen dat hij/zij voor de andere helft, dus (bedrag invullen) euro, een vergoedingsrecht heeft jegens (naam invullen).

Het door (naam invullen) ingebrachte bedrag is afkomstig uit (keuze maken:) zijn/haar eigen spaargeld / overwaarde van zijn/haar vorige koopwoning plaatselijk bekend (adres invullen) / de erfenis van (naam erflater invullen) / een schenking van (naam schenker invullen).

Het vergoedingsrecht is pas opeisbaar bij verkoop of verdeling van de koopwoning en tot dat moment renteloos.

Optie 1: Het vergoedingsrecht is conform de afspraken in onze partnerschapsvoorwaarden nominaal en blijft dus gelijk als de waarde van de woning stijgt of daalt.

Optie 2: Het vergoedingsrecht is conform de afspraken in onze partnerschapsvoorwaarden variabel en beloopt een gedeelte van de waarde van de woning op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan, conform het bepaalde in artikel 1:87 lid 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen ons rechtens geldt, binden wij ons jegens elkaar aan de vaststelling dat de woning op het moment van het ontstaan van het vergoedingsrecht een marktwaarde had van (invullen) euro.

Optie 1: Indien het aandeel van (naam invullen) in de overwaarde van de woning op het moment van opeisbaarheid onvoldoende is om daaruit het vergoedingsrecht aan (naam invullen) te voldoen, wordt het vergoedingsrecht niet gematigd en moet hij/zij het restant van het vergoedingsrecht uit zijn/haar eigen vermogen voldoen. Indien daar gewichtige redenen voor zijn, zullen wij voor dit restant een betalingsregeling treffen. Bij het bepalen van de duur van de betalingsregeling, het aantal en de hoogte van de termijnen en het rentepercentage zal rekening worden gehouden met ieders belang.

Optie 2: Indien het aandeel van (naam invullen) in de overwaarde van de woning op het moment van opeisbaarheid onvoldoende is om daaruit het vergoedingsrecht aan (naam invullen) te voldoen, wordt het vergoedingsrecht gematigd en vervalt dit voor het meerdere.

Onder de overwaarde verstaan wij:

  • de marktwaarde van de woning op het moment dat het vergoedingsrecht opeisbaar wordt (zijnde de koopprijs ingeval van verkoop of de marktwaarde volgens taxatie ingeval van verdeling);
  • verminderd met de eigenwoningschuld;
  • verminderd met de verkoopkosten (bij verkoop van de woning);
  • vermeerderd met de (afkoop)waarde van de aan de eigenwoningschuld gekoppelde producten, zoals het bankspaarsaldo bij een spaarhypotheek.

Indien er tussen ons in de toekomst een nieuw vergoedingsrecht ontstaat ten aanzien van de woning en daarvan door ons niks op schrift wordt gesteld maar het bestaan van het vergoedingsrecht wel op andere wijze kan worden bewezen, zullen bovenstaande afspraken ook gelden voor dat nieuwe vergoedingsrecht. Indien er sprake is van vergoedingsrechten over en weer, worden deze gesaldeerd voordat de afspraken over matiging of een betalingsregeling worden uitgevoerd.

Huwelijksgoederenregister

Optie 1: Wij geven geen opdracht aan de notaris om een afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Optie 2: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin de huwelijkse voorwaarden zijn ingeschreven).

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld partnerschapsvoorwaarden aanvulling vergoedingsrecht vaststellen
klik op de afbeelding voor een pdf

Veelgestelde vragen:

Wat is een vergoedingsrecht?

Een vergoedingsrecht is een vordering op je partner die ontstaat doordat hij of zij ten laste van jouw vermogen een goed verkrijgt of doordat ten laste van jouw vermogen een schuld wordt afgelost ter zake van een goed dat behoort tot het vermogen van je partner. Meer info.

Is de notaris verplicht bij een geregistreerd partnerschap?

Nee, je hebt geen notaris nodig bij een geregistreerd partnerschap. Zonder voorwaarden ontstaat er bij een partnerschap na 2018 een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor vermogen van vóór je partnerschap privé blijft. Ook erfenissen en schenkingen die je tijdens het partnerschap krijgt, vallen buiten de gemeenschap. Hierdoor kan een vergoedingsrecht ontstaan. Dit mag je ook zelf vaststellen zonder notaris. Meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven