Voorbeeld partnerschapsvoorwaarden finaal verrekenbeding bij overlijden

In de voorbeeld partnerschapsvoorwaarden hieronder is een finaal verrekenbeding bij overlijden opgenomen. Dit betekent dat alles privé is als je uit elkaar gaat maar dat je bij overlijden afrekent alsof er een algehele gemeenschap van goederen was. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de andere opties weg laat.

De kosten voor partnerschapsvoorwaarden liggen tussen € 623 en € 1.797 (bron). Gezien het grote verschil raad ik je aan om eerst een paar offertes op te vragen voordat je een notaris kiest. Dit kan heel gemakkelijk op de pagina partnerschapsvoorwaarden. Vul je woonplaats in en je ziet meteen hoeveel jij kunt besparen.

Partnerschapsvoorwaarden

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

  1. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), houder van (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) met nummer (nummer van je ID bewijs), ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
  2. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), houder van (paspoort/rijbewijs/identiteitskaart) met nummer (nummer van je ID bewijs), ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

  • wij gaan een geregistreerd partnerschap aan op (datum partnerschap) in de gemeente (naam gemeente);
  • wij regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van ons geregistreerd partnerschap met de volgende partnerschapsvoorwaarden:

Rechtskeuze

Het vermogensregime van ons geregistreerd partnerschap wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Geen gemeenschap van goederen

Er zal tussen ons geen gemeenschap van goederen bestaan.

Bewijsovereenkomst

Roerende zaken die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf van één van ons worden geacht eigendom te zijn van diegene, behoudens tegenbewijs.

Kleren en lijfsieraden worden geacht eigendom te zijn van degene die deze zaken gebruikt of tot wiens gebruik deze zaken zijn bestemd, behoudens tegenbewijs.

Bestaat tussen ons een geschil over aan wie van beiden een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is, toebehoort en kan geen van ons zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt het goed geacht aan ieder van ons voor de helft toe te behoren.

Optie 1: Wij kiezen er voor om geen beschrijving te maken van de door ieder van ons aan te brengen goederen.

Optie 2: Aan de minuut van deze akte wordt een door ons beiden ondertekende beschrijving vastgehecht waarin de huidige goederen en schulden van ieder van ons zijn vermeld. Het bewijs dat daarop ontbrekende goederen of toekomstige goederen ook privé eigendom zijn, kan met alle middelen worden geleverd.

Kosten van de huishouding

Wij zullen de kosten van de huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit recht.

Overlijdensrisicoverzekering

Tot de kosten van de huishouding behoren niet de premies en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht.

Vergoedingsrechten

Indien één van ons ten laste van het vermogen van de ander een goed verkrijgt dat tot zijn of haar eigen vermogen zal behoren, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Indien een schuld ter zake van een tot het eigen vermogen van één van ons behorend goed wordt voldaan of afgelost ten laste van het vermogen van de ander, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Een vergoedingsrecht is direct opeisbaar tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen directe opeisbaarheid verzetten.

Optie 1: Een vergoedingsrecht is nominaal (gelijkblijvend) en renteloos zolang het niet is opgeëist.

Optie 2: Een vergoedingsrecht beloopt een gedeelte van de waarde van het goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan, conform het bepaalde in artikel 1:87 lid 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Finaal verrekenbeding bij overlijden

Indien ons geregistreerd partnerschap of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door overlijden, wordt er afgerekend alsof er op dat ogenblik tussen ons een “algehele” gemeenschap van goederen bestond zoals deze van rechtswege kon ontstaan tot één januari tweeduizend achttien, welke al onze goederen en schulden had omvat met uitzondering van de goederen en schulden die op grond van de wet niet tot de gemeenschap van goederen hadden behoord, zoals goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen, schulden betreffende deze goederen, pensioenrechten en de daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen.

Optie 1: De verrekening bij overlijden vindt zowel plaats bij overlijden van één van ons als bij gelijktijdig overlijden van ons beiden.

Optie 2: De verrekening bij overlijden vindt alleen plaats indien ons geregistreerd partnerschap of huwelijk eindigt door overlijden van één van ons. Als wij gelijktijdig overlijden, wordt er dus niet verrekend.

Optie 3: De verrekening bij overlijden vindt zowel plaats bij overlijden van één van ons als bij gelijktijdig overlijden van ons beiden met achterlating van ten minste één gezamenlijke afstammeling. Wanneer er sprake is van gelijktijdig overlijden terwijl wij geen enkele gezamenlijke afstammeling achterlaten, wordt er dus niet verrekend.

Binnen acht maanden na het overlijden wordt het vermogen van ieder van ons beschreven.

Onder ieders vermogen wordt verstaan het saldo van zijn of haar bezittingen en schulden, zonder de goederen en schulden die buiten de verrekening blijven omdat zij op grond van de wet niet tot de gemeenschap van goederen hadden behoord. Indien de langstlevende een verzekering heeft afgesloten op het leven van de overledene en in verband met diens overlijden door de langstlevende een uitkering wordt verkregen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn, wordt het vermogen van de langstlevende vermeerderd met de onder “Overlijdensrisicoverzekering” bedoelde vergoeding voor de premies en koopsommen die tijdens het geregistreerd partnerschap of huwelijk door hem of haar in verband met deze verzekering zijn betaald of te zijnen of harer laste zijn gekomen.

De beschrijving van ieders vermogen en de waardering van de daartoe behorende bezittingen en schulden geschiedt per de datum van overlijden. De waardering van de goederen en schulden vindt plaats in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een of meer deskundigen, te benoemen door de kantonrechter genoemd in artikel 679 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De verrekening vindt plaats doordat de ene partij aan de andere partij een zodanig bedrag uitkeert dat na de uitkering ieders vermogen gelijk is aan de helft van ons totale vermogen (zonder de goederen en schulden die buiten de verrekening blijven omdat zij op grond van de wet niet tot de algehele gemeenschap van goederen hadden behoord).

De uitkering vindt plaats in geld binnen een jaar na het overlijden tenzij partijen anders overeenkomen of de eisen van redelijkheid en billijkheid anders meebrengen.

Er wordt niet finaal verrekend indien op het tijdstip van overlijden op één van ons de schuldsanering van toepassing is verklaard of één van ons in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert. Er wordt niet finaal verrekend wanneer het vermogen van één van ons op het tijdstip van overlijden zodanig negatief is dat meer dan de helft van hetgeen hij of zij krachtens de verrekening zou ontvangen aan zijn of haar schuldeisers ten goede zou komen. Indien op het moment van overlijden sprake is van een scheiding van tafel en bed of een verzoek tot echtscheiding is ingediend, blijft het finaal verrekenbeding bij overlijden buiten toepassing.

Pensioenverevening

Optie 1: Wij sluiten de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit. Bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek, beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, echtscheiding of scheiding van tafel en bed zullen wij over en weer geen recht hebben op pensioenverevening.

Optie 2: Wij wijken niet af van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek, beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben wij over en weer recht op pensioenverevening ten aanzien van de pensioenaanspraken die opgebouwd zijn tussen het aangaan van het geregistreerd partnerschap en de ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.

Nabestaandenpensioen

Wij willen elkaar begunstigen voor het nabestaandenpensioen indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden.

Optie 1: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 2: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 3: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen mits er uit ons geregistreerd partnerschap of huwelijk geen enkel kind is geboren. Als er uit ons geregistreerd partnerschap of huwelijk wel één of meer kinderen zijn geboren, dan zijn wij dus niet verplicht om hiervan afstand te doen.

Huwelijksgoederenregister

Optie 1: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je het partnerschap aangaat).

Optie 2: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte, inclusief de aan de minuut van deze akte vastgehechte beschrijving, in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je het partnerschap aangaat).

Optie 3: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte, met uitzondering van de aan de minuut van deze akte vastgehechte beschrijving, in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je het partnerschap aangaat).

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld partnerschapsvoorwaarden finaal verrekenbeding bij overlijden

Veelgestelde vragen:

Wat is een finaal verrekenbeding bij overlijden?

Een finaal verrekenbeding bij overlijden houdt in dat je geen gemeenschap van goederen hebt maar bij overlijden wel afrekent alsof er een gemeenschap van goederen was. Overlijdt de meest vermogende van beide partners als eerste? Dan verlaagt deze afspraak de erfenis, waardoor de langstlevende minder erfbelasting betaalt. Meer info.

Wie zijn je erfgenamen bij partnerschapsvoorwaarden?

Het aangaan van een partnerschap heeft gevolgen voor de erfenis omdat je partner erfgenaam is op grond van de wet. Het maken van partnerschapsvoorwaarden heeft gevolgen voor de hoogte van je erfenis maar de erfgenamen veranderen hier niet door. Zonder testament bepaalt de wet dat de hele erfenis naar je geregistreerd partner gaat, ongeacht de inhoud van je partnerschapsvoorwaarden. Meer info.

Scroll naar boven