Voorbeeld partnerschapsvoorwaarden opheffen

Het voorbeeld hieronder gaat er van uit dat je de partnerschapsvoorwaarden wilt opheffen zodat er een volledige gemeenschap van goederen ontstaat. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de andere optie weg laat. Je kunt de opheffing regelen bij iedere notaris. Je bent dus niet verplicht om terug te gaan naar de notaris waar je de oorspronkelijke voorwaarden hebt gemaakt.

Tip: Veel mensen weten niet dat je online de tarieven van notarissen kunt vergelijken. Het opvragen van een offerte is gratis en je bespaart er veel geld mee. Vermeld in de omschrijving bij de aanvraag dat het om een “opheffing” gaat, zodat je een juiste prijsopgave ontvangt.

Partnerschapsvoorwaarden

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

 1. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), geregistreerd als partner;
 2. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), geregistreerd als partner.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

 • wij zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan op (datum partnerschap) in de gemeente (naam gemeente);
 • wij hebben de vermogensrechtelijke gevolgen van ons geregistreerd partnerschap geregeld met partnerschapsvoorwaarden, ondertekend op (datum ondertekening) bij mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris), waarvan een afschrift is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin de vorige partnerschapsvoorwaarden zijn ingeschreven) onder nummer (registratienummer invullen);
 • wij willen met ingang van de dag na vandaag onze partnerschapsvoorwaarden geheel opnieuw vaststellen als volgt:

Rechtskeuze

Het vermogensregime van ons geregistreerd partnerschap wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Algehele gemeenschap van goederen

Er zal tussen ons een algehele gemeenschap van goederen bestaan.

De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, al onze goederen, bij aanvang van de gemeenschap aanwezig of nadien, zolang de gemeenschap niet is ontbonden, verkregen, met uitzondering van:

 • goederen ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking van de erflater of bij de gift is bepaald dat zij buiten de gemeenschap vallen;
 • pensioenrechten als bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen.

Goederen en schulden die aan één van ons op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, vallen slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet.

Vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen, vallen evenmin in de gemeenschap. Buiten de gemeenschap valt hetgeen wordt geïnd op een vordering die buiten de gemeenschap valt, alsmede een vordering tot vergoeding die in de plaats van een eigen goed van één van ons treedt, waaronder begrepen een vordering ter zake van waardevermindering van zulk een goed.

De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle schulden van ieder van ons, met uitzondering van schulden:

 • betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen;
 • uit door één van ons gedane giften, gemaakte bedingen en aangegane omzettingen als bedoeld in artikel 126, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en c, van Boek 4.

Bestaat tussen ons een geschil over aan wie van ons beiden een goed toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt dat goed als gemeenschapsgoed aangemerkt. Dit vermoeden werkt niet ten nadele van onze schuldeisers.

Wij begrijpen dat, tenzij een uitzondering van toepassing is, op grond van bovenstaande afspraken:

 • de huidige privé goederen van ieder van ons in de gemeenschap van goederen zullen vallen;
 • de goederen die één van ons erft of geschonken krijgt in de gemeenschap van goederen zullen vallen;
 • de huidige privé schulden van ieder van ons in de gemeenschap van goederen zullen vallen.

Vergoedingsrechten

Optie 1: Indien op grond van een uitsluitingsclausule een vergoedingsrecht ontstaat, dan is dit vergoedingsrecht nominaal (gelijkblijvend) en renteloos zolang het niet is opgeëist.

Optie 2: Indien op grond van een uitsluitingsclausule een vergoedingsrecht ontstaat, dan beloopt dit vergoedingsrecht conform het bepaalde in artikel 1:87 lid 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek een gedeelte van de waarde van het betreffende goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan.

Pensioenverevening

Optie 1: Wij wijken niet af van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek, beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben wij over en weer recht op pensioenverevening ten aanzien van de pensioenaanspraken die opgebouwd zijn tussen het aangaan van het geregistreerd partnerschap en de ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.

Optie 2: Wij sluiten de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit. Bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek, beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, echtscheiding of scheiding van tafel en bed zullen wij over en weer geen recht hebben op pensioenverevening.

Nabestaandenpensioen

Wij willen elkaar begunstigen voor het nabestaandenpensioen indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden.

Optie 1: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 2: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Bouw je op dit moment geen pensioen op bij een pensioenfonds? Dan heeft je partner geen recht op nabestaandenpensioen als jij overlijdt. Ook van het pensioen dat je in het verleden hebt opgebouwd gaat geen enkele euro naar je partner! Dit probleem kun je eenvoudig oplossen door een overlijdensrisico verzekering af te sluiten. Welk bedrag zou jij aan je partner willen nalaten? Op deze pagina kun je binnen één minuut de maandelijkse premie berekenen.

Huwelijksgoederenregister

Optie 1: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je vorige partnerschapsvoorwaarden zijn ingeschreven).

Optie 2: Wij geven geen opdracht aan de notaris om een afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister.

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld partnerschapsvoorwaarden opheffen
klik op de afbeelding voor een pdf

Veelgestelde vragen:

Kun je partnerschapsvoorwaarden wijzigen naar gemeenschap van goederen?

Ja, dankzij een paar wetswijzigingen is het een stuk eenvoudiger geworden om over te stappen van partnerschapsvoorwaarden naar een gemeenschap van goederen. Het kan sneller en goedkoper dan vroeger omdat je geen goedkeuring meer hoeft te vragen aan de rechtbank. Een bezoek aan de notaris is voldoende om het te regelen. Meer info.

Wat kost het wijzigen van je partnerschapsvoorwaarden?

Partnerschapsvoorwaarden kun je maken vanaf ongeveer € 600 inclusief btw en registratie bij de rechtbank. Het wijzigen of opheffen van je voorwaarden kost hetzelfde of meer. Meer als je iets bijzonders wilt afspreken waarvoor maatwerk nodig is. Hetzelfde als je eenvoudige wensen hebt. In veel gevallen is het opheffen van je voorwaarden een eenvoudige handeling die voor hetzelfde tarief kan. Meer info.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven