Voorbeeld partnerschapsvoorwaarden tijdens partnerschap

Het voorbeeld hieronder gaat er van uit dat je tijdens je geregistreerd partnerschap voorwaarden wilt opstellen. In dit voorbeeld kies je voor eenvoudige (“koude”) voorwaarden en zit er geen woning of onderneming in de gemeenschap. Bij de genummerde opties is het de bedoeling dat je één kiest en de andere opties weg laat.

Tip: Veel mensen weten niet dat je online de tarieven van notarissen kunt vergelijken. Het opvragen van een offerte is gratis en je bespaart er veel geld mee. Vermeld bij je aanvraag dat het om voorwaarden tijdens het partnerschap gaat en geef een samenvatting van jullie situatie en wensen.

Partnerschapsvoorwaarden

Vandaag, (datum ondertekening) , verschenen voor mij, mr. (voornamen en achternaam notaris), notaris te (standplaats notaris):

 1. mevrouw (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), geregistreerd als partner;
 2. de heer (jouw voornamen en achternaam), geboren te (je geboorteplaats) op (je geboortedatum), wonende te (het adres waar je bent ingeschreven), geregistreerd als partner.

De verschenen personen verklaarden het volgende:

 • wij zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan op (datum partnerschap) in de gemeente (naam gemeente);
 • wij hebben geen partnerschapsvoorwaarden gemaakt, waardoor er op dit moment tussen ons een gemeenschap van goederen bestaat;
 • wij regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van ons geregistreerd partnerschap met ingang van de dag na vandaag met de volgende partnerschapsvoorwaarden:

Rechtskeuze

Het vermogensregime van ons geregistreerd partnerschap wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Geen gemeenschap van goederen

Er zal tussen ons geen gemeenschap van goederen bestaan. De gemeenschap van goederen die op dit moment nog tussen ons bestaat, zal door de inwerkingtreding van deze partnerschapsvoorwaarden worden opgeheven.

Bewijsovereenkomst

Roerende zaken die dienstbaar zijn aan het beroep of bedrijf van één van ons worden geacht eigendom te zijn van diegene, behoudens tegenbewijs.

Kleren en lijfsieraden worden geacht eigendom te zijn van degene die deze zaken gebruikt of tot wiens gebruik deze zaken zijn bestemd, behoudens tegenbewijs.

Bestaat tussen ons een geschil over aan wie van beiden een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is, toebehoort en kan geen van ons zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt het goed geacht aan ieder van ons voor de helft toe te behoren.

Kosten van de huishouding

Wij zullen de kosten van de huishouding dragen naar evenredigheid van onze inkomens. Zijn onze inkomens ontoereikend, dan wordt het meerdere gedragen naar evenredigheid van onze vermogens. Een en ander geldt niet voor zover bijzondere omstandigheden zich hier tegen verzetten. Wie in een kalenderjaar meer dan zijn evenredige aandeel heeft bijgedragen aan de kosten van de huishouding, kan het meerdere van de ander terugvorderen binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar. Daarna vervalt dit recht.

Overlijdensrisicoverzekering

Tot de kosten van de huishouding behoren niet de premies en koopsommen voor een levensverzekering of ongevallenverzekering. Deze kosten worden volledig gedragen door degene die premieplichtig is op grond van de polis. Is uit het inkomen of vermogen van de ander toch bijgedragen aan deze kosten dan heeft diegene daarvoor een volledig vergoedingsrecht.

Een belangrijk voordeel van partnerschapsvoorwaarden is dat een kruislingse overlijdensrisicoverzekering vrijgesteld is van erfbelasting. Kruislings betekent dat A een verzekering afsluit op het leven van B en dat in spiegelbeeld B een verzekering afsluit op het leven van A. Hebben jullie samen een huis gekocht? Dan is de kans groot dat jullie al een dergelijke polis hebben afgesloten. Hebben jullie nog geen kruislingse verzekering? Hier bereken je binnen één minuut de premie.

Vergoedingsrechten

Indien één van ons ten laste van het vermogen van de ander een goed verkrijgt dat tot zijn of haar eigen vermogen zal behoren, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Indien een schuld ter zake van een tot het eigen vermogen van één van ons behorend goed wordt voldaan of afgelost ten laste van het vermogen van de ander, ontstaat voor de ander een recht op vergoeding. Een vergoedingsrecht is direct opeisbaar tenzij redelijkheid en billijkheid zich tegen directe opeisbaarheid verzetten.

Optie 1: Een vergoedingsrecht is nominaal (gelijkblijvend) en renteloos zolang het niet is opgeëist.

Optie 2: Een vergoedingsrecht beloopt een gedeelte van de waarde van het goed op het tijdstip waarop de vergoeding wordt voldaan, conform het bepaalde in artikel 1:87 lid 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Pensioenverevening

Optie 1: Wij sluiten de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uit. Bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek, beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, echtscheiding of scheiding van tafel en bed zullen wij over en weer geen recht hebben op pensioenverevening.

Optie 2: Wij wijken niet af van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij ontbinding van het geregistreerd partnerschap op verzoek, beëindiging van het geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden, echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben wij over en weer recht op pensioenverevening ten aanzien van de pensioenaanspraken die opgebouwd zijn tussen het aangaan van het geregistreerd partnerschap en de ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap of de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.

Nabestaandenpensioen

Wij willen elkaar begunstigen voor het nabestaandenpensioen indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden.

Optie 1: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 2: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij niet verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen.

Optie 3: Indien ons geregistreerd partnerschap eindigt door ontbinding op verzoek of beëindiging met wederzijds goedvinden of, na omzetting, ons huwelijk eindigt door echtscheiding of ontbinding na scheiding van tafel en bed, zullen wij over en weer verplicht zijn om afstand te doen van het recht op (bijzonder) nabestaandenpensioen mits er uit ons geregistreerd partnerschap of huwelijk geen enkel kind is geboren. Als er uit ons geregistreerd partnerschap of huwelijk wel één of meer kinderen zijn geboren, dan zijn wij dus niet verplicht om hiervan afstand te doen.

Huwelijksgoederenregister

Optie 1: Wij geven opdracht aan de notaris om een volledig afschrift van deze akte in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je het partnerschap bent aangegaan).

Optie 2: Wij geven opdracht aan de notaris om een uittreksel van deze akte, zonder de bepalingen over de beschrijving van ons vermogen en de verdeling van de gemeenschap van goederen, in te schrijven in het huwelijksgoederenregister van de rechtbank (arrondissement invullen waarin je het partnerschap bent aangegaan).

Beschrijving vermogen

Onze gemeenschap van goederen omvat de volgende goederen en schulden:

 • de inboedel;
 • het saldo groot (invullen) euro op de bankrekening op naam van (invullen) met nummer (invullen);
 • kleine huishoudelijke schulden;
 • auto, merk (invullen), kenteken (invullen);
 • etc.

Het privé vermogen van mevrouw (naam invullen) omvat de volgende goederen en schulden:

 • (invullen, bijvoorbeeld geërfd vermogen met uitsluitingsclausule of vermogen van vóór je partnerschap als je het partnerschap bent aangegaan na 1 januari 2018)

Het privé vermogen van de heer (naam invullen) omvat de volgende goederen en schulden:

 • (invullen, bijvoorbeeld geërfd vermogen met uitsluitingsclausule of vermogen van vóór je partnerschap als je het partnerschap bent aangegaan na 1 januari 2018)

Verdeling gemeenschap van goederen

Onder de opschortende voorwaarde van de ontbinding van de gemeenschap van goederen komen wij overeen:

 • dat aan ieder van ons de helft van de tot de gemeenschap van goederen behorende goederen wordt toegedeeld en geleverd;
 • dat ieder van ons voor de helft draagplichtig is voor de tot de gemeenschap van goederen behorende schulden.

De levering vindt ten aanzien van roerende zaken plaats door bezitsverschaffing. Vorderingsrechten worden, onder gemelde opschortende voorwaarde, geleverd door de ondertekening van deze akte gevolgd door mededeling aan de betreffende wederpartij.

Er is geen sprake van een onder- of overbedeling en wij verlenen elkaar over en weer kwijting en decharge zonder enig voorbehoud. Wij doen over en weer afstand van het recht om ontbinding of vernietiging te vorderen van deze verdeling. De gemeenschap van goederen is hiermee geheel verdeeld en wij hebben ten aanzien daarvan niets meer van elkaar te vorderen.

Slot

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

voorbeeld partnerschapsvoorwaarden tijdens partnerschap
klik op de afbeelding voor een pdf

Veelgestelde vragen:

Kun je partnerschapsvoorwaarden opstellen tijdens het partnerschap?

Dankzij twee wetswijzigingen is het een stuk gemakkelijker geworden om partnerschapsvoorwaarden te maken tijdens je partnerschap. Sinds 2012 heb je geen goedkeuring van de rechter meer nodig om partnerschapsvoorwaarden te maken wanneer je al een partnerschap hebt. Als je een partnerschap aangaat na 2018 heb je geen algehele maar een beperkte gemeenschap van goederen. Privé schulden van voor het partnerschap vallen daar bijvoorbeeld niet meer in. En dat betekent dat het verdelen van een beperkte gemeenschap een stuk simpeler is dan een algehele gemeenschap. Meer info.

Hoe lang duurt het om partnerschapsvoorwaarden op te stellen?

Als je partnerschapsvoorwaarden maakt tijdens je partnerschap, treden deze in werking op de dag nadat je ze ondertekent. Je hebt geen goedkeuring meer nodig van de rechtbank, dus in theorie kun je binnen één dag voorwaarden maken. In de praktijk lukt dat niet omdat je een notaris nodig hebt. Daar moet je in elk geval twee keer langs. Eerst voor een bespreking over jullie wensen en daarna nog een tweede keer voor de ondertekening. In de tussentijd maakt de notaris een concept. Wist je dat je deze 4 punten zelf op papier mag zetten zonder notaris?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven