Waar kun je huwelijkse voorwaarden downloaden?

Wat gebeurt er eigenlijk met huwelijkse voorwaarden nadat ze getekend zijn en kun je ergens een kopie downloaden? Op deze pagina vind je het antwoord.

huwelijkse voorwaarden downloaden

Waar worden de originele huwelijkse voorwaarden bewaard?

Voor elke notariële akte geldt dat het origineel wordt bewaard in de kluis van de notaris. Daarop zijn twee uitzonderingen. Van een volmacht is het ook mogelijk om het origineel af te geven aan de klant en een kopie in de kluis te bewaren. De tweede uitzondering is wanneer de akte ouder is dan 20 jaar en bij de Algemene Bewaarplaats ligt. In beginsel worden de originele huwelijkse voorwaarden dus minimaal 20 jaar bewaard door de notaris bij wie de akte is getekend.

Artikel 58 lid 2 Wet op het notarisambt: De notaris is bevoegd om het gedeelte van de onder hem berustende protocollen dat ouder is dan twintig jaar over te brengen naar de algemene bewaarplaats.

Artikel 58 lid 1 Wet op het notarisambt: Een notaris die het protocol van zijn voorganger heeft overgenomen, brengt binnen drie maanden daarna de minuten, afschriften, bedoeld in artikel 38, tweede lid, registers en repertoria en zo mogelijk de kaartsystemen, die op de eerste dag van de maand januari van het jaar van overneming ouder waren dan dertig jaar, over naar de algemene bewaarplaats.

Wie mag een kopie opvragen bij de notaris?

Voor huwelijkse voorwaarden geldt dat alleen een echtgenoot zelf of een erfgenaam of een vertegenwoordiger een kopie kan krijgen. Zo mag een curator bijvoorbeeld ook een kopie opvragen:

Artikel 49 lid 1 Wet op het notarisambt:

Voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, geeft de notaris van de tot zijn protocol behorende notariële akten:

a. afschriften, uittreksels en grossen uit aan partijen bij de akte en aan degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht;

b. al dan niet in executoriale vorm uitgegeven uittreksels uit aan degenen die aan een deel van de inhoud van de akte een recht ontlenen, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat rechtstreeks van belang is voor dat recht;

c. afschriften, uittreksels en grossen uit aan de rechtverkrijgenden onder algemene titel van de onder a en b genoemde partij of rechthebbende.

Bij de meeste notarissen is het gebruikelijk dat je direct een papieren afschrift van je huwelijkse voorwaarden mee krijgt na de ondertekening. Later krijg je nog een tweede papieren afschrift per post met daarop een registratiebewijs van de rechtbank. Ben je het afschrijft kwijt, dan kun je een nieuwe opvragen bij de notaris. Veel notarissen geven ook “digitale” afschriften af. Vaak is dit een scan van een papieren afschrift in pdf formaat. Of een naar pdf formaat geconverteerd tekst bestand van de akte met daaronder een scan van de ambtsstempel en handtekening van de notaris. De manier waarop je dat bestand ontvangt verschilt per notaris. Het ene kantoor zal het gewoon mailen als bijlage, terwijl de ander een link stuurt waarmee je het afschrift van de huwelijkse voorwaarden kunt downloaden.

Kun je een kopie van de huwelijkse voorwaarden downloaden bij de rechtbank?

De notaris zal geen kopie afgeven aan schuldeisers of andere geïnteresseerden. Wil je als derde partij een kopie hebben? Dan ben je aangewezen op de rechtbank. De gegevens van de registratie zijn online in te zien bij het huwelijksgoederenregister maar de huwelijkse voorwaarden zelf kun je er niet downloaden. Als je daarvan een kopie wilt hebben, dan moet je contact opnemen met de rechtbank:

Artikel 4 Besluit Huwelijksgoederenregister: De griffier is verplicht aan ieder kosteloos inzage van het register te verstrekken. Hij is voorts verplicht om – met inachtneming van het bij of krachtens de Wet griffierechten burgerlijke zaken bepaalde – aan ieder een uittreksel uit het register te verstrekken.

De informatie op de website van de rechtspraak is, mijns inziens, niet juist omdat het lijkt alsof een derde partij (schuldeiser/geïnteresseerde) geen kopie mag opvragen:

Partners kunnen een afschrift van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of inlichtingen daarover opvragen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook notarissen, deurwaarders en de Belastingdienst huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opvragen. (bron: https://hgr.rechtspraak.nl/ 15 april 2022)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven