Wie mag je huwelijkse voorwaarden inzien?

Je huwelijkse voorwaarden zijn openbaar als je daar voor kiest. Maar wat betekent dit? Mag iedereen zo maar je huwelijkse voorwaarden inzien?

huwelijkse voorwaarden inzien

Wel of niet openbaar?

Het is een eigen keuze om de huwelijkse voorwaarden wel of niet bij de rechtbank te deponeren.

Artikel 1:116 lid 1 Burgerlijk Wetboek:

Bepalingen in huwelijkse voorwaarden kunnen aan derden die daarvan onkundig waren, slechts worden tegengeworpen, indien die bepalingen ingeschreven waren in het openbaar huwelijksgoederenregister, gehouden ter griffie der rechtbank binnen welker rechtsgebied het huwelijk is voltrokken, of, indien het huwelijk buiten Nederland is aangegaan, ter griffie van de rechtbank Den Haag.

Ongeacht of je kiest voor registratie, worden de originele huwelijkse voorwaarden altijd door de notaris bewaard. Als je kiest voor registratie, dan ontvangt de rechtbank van de notaris een compleet afschrift of een gedeeltelijk uittreksel.

Wie mag de huwelijkse voorwaarden bij de notaris inzien?

Alles wat je bij de notaris regelt, is in beginsel geheim. Dit betekent dat alleen de echtgenoten zelf, of hun vertegenwoordigers of rechtsopvolgers, de huwelijkse voorwaarden in mogen zien bij de notaris. Bij een vertegenwoordiger kun je denken aan een curator. Bij een rechtsopvolger kun je denken aan een erfgenaam.

Artikel 49 lid 1 Wet op het notarisambt:

Voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, geeft de notaris van de tot zijn protocol behorende notariƫle akten:

a. afschriften, uittreksels en grossen uit aan partijen bij de akte en aan degenen die een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van rechtstreeks belang is voor dat recht;

b. al dan niet in executoriale vorm uitgegeven uittreksels uit aan degenen die aan een deel van de inhoud van de akte een recht ontlenen, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat rechtstreeks van belang is voor dat recht;

c. afschriften, uittreksels en grossen uit aan de rechtverkrijgenden onder algemene titel van de onder a en b genoemde partij of rechthebbende.

Wie mag de huwelijkse voorwaarden inzien bij de rechtbank?

Kies je voor registratie van je voorwaarden bij de rechtbank, dan is de inhoud openbaar. Maar dit betekent nog niet dat je de huwelijkse voorwaarden online kunt bekijken. Wie weet kan dit in de toekomst wel, maar nu nog niet. Op grond van het Besluit Huwelijksgoederenregister heeft iedereen het recht op inzage van je geregistreerde voorwaarden:

Artikel 4 Besluit Huwelijksgoederenregister:

De griffier is verplicht aan ieder kosteloos inzage van het register te verstrekken. Hij is voorts verplicht om – met inachtneming van het bij of krachtens de Wet griffierechten burgerlijke zaken bepaalde – aan ieder een uittreksel uit het register te verstrekken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven